DEFINICJE INCOTERMS

EXW FCA FAS FOB CFR CIF DAT CPT DAP CIP DDP
Załadunek (przewoźnik) Kupujący Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca
Odprawa celna eksportowa Kupujący Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca
Transport do portu macierzystego Kupujący Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca
Wyładunek w porcie macierzystym Kupujący Kupujący Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca
Opłaty portowe w porcie macierzystym Kupujący Kupujący Kupujący Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca
Transport do portu docelowego Kupujący Kupujący Kupujący Kupujący Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca
Opłaty w porcie docelowym Kupujący Kupujący Kupujący Kupujący Kupujący Kupujący Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca
Załadunek w porcie docelowym Kupujący Kupujący Kupujący Kupujący Kupujący Kupujący Kupujący Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca
Transport do miejsca przeznaczenia Kupujący Kupujący Kupujący Kupujący Kupujący Kupujący Kupujący Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca
Ubezpiecznie Kupujący Kupujący Kupujący Kupujący Kupujący Seller Kupujący Kupujący Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca
Odprawa celna importowa Kupujący Kupujący Kupujący Kupujący Kupujący Kupujący Kupujący Kupujący Kupujący Kupujący Sprzedawca
Podatki w kraju docelowym Kupujący Kupujący Kupujący Kupujący Kupujący Kupujący Kupujący Kupujący Kupujący Kupujący Sprzedawca
Wyjaśnienia Incoterms zostały skomasowane i nie mogą być wyłącznym źródłem przy zawieraniu kontraktów. Dodatkowe informacje są dostępne w Międzynarodowej Izbie Handlowej

Jak koszty są podzielone pomiędzy kupującego i sprzedającego zgodnie z wybranym Incotermem Kliknij tutaj
Incoterm Definicje
EXW EX Works… named place
(Z zakładu - oznaczone miejsce)
“Ex Works” znaczy, że sprzedający jest zobowiązany do postawienia towaru kupującemu do dyspozycji na swoim terenie, bez ponoszenia jakiegokolwiek ryzyka, dodatkowych kosztów transportu czy załadunku.
ZASTOSOWANIE: Wszystkie rodzaje transportu, włączając transport multimodalny
FCA Free Carrier… named place
(Franco przewoźnik - oznaczone miejsce zakładu)
“Free carrier” znaczy, że sprzedający dokonuje odprawy celnej i dostarcza towar do przewoźnika wskazanego przez kupującego.
Sprzedający ponosi ryzyko do momentu oddania towaru przewoźnikowi
ZASTOSOWANIE: Wszystkie rodzaje transportu, włączając transport multimodalny
FAS Free Alongside Ship…named port of shipment
(Franco wzdłuż burty statku - oznaczony port załadunku)
“Free Alongside Ship” znaczy, że sprzedawca dostarcza towar do burty statku i ponosi koszty odprawy celnej.
Kupujący ponosi wszystkie koszty i ryzyka od tego momentu.
ZASTOSOWANIE: Tylko transport morski i śródlądowy
FOB Free On Board… named port of shipment
(Franko statek - oznaczony port załadunku)
“Free on board” znaczy, że sprzedający zobowiązany jest dostarczyć towar przewoźnikowi wyznaczonemu przez kupującego .
Kupujący ponosi wszelkie koszty i ryzyko od tego momentu. Fob zobowiązuje sprzedającego do dokonania odprawy celnej.
ZASTOSOWANIE: Tylko transport morski i śródlądowy
CFR Cost, and Freight… named port of destination
(Koszt i fracht - oznaczony port przeznaczenia)
“Cost and freight” znaczy, że sprzedający ponosi koszty transportu do portu przeznaczenia.
Sprzedający ponosi wszelkie koszty i ryzyka do momentu przekroczenia rampy statku w porcie wysyłki.CFR wymaga aby sprzedający dokonał odprawy celnej.
ZASTOSOWANIE: Tylko transport morski i śródlądowy
CIF Cost, Insurance, Freight… named port of destination
(Koszt, ubezpieczenie i fracht - oznaczony port przeznaczenia)
“Cost, Insurance and Freight” znaczy, że sprzedający ponosi koszty transportu oraz ubezpieczenia do portu przeznaczenia.
Sprzedający zobowiązany jest do przedstawienia ubezpieczenia od ryzyka uszkodzenia lub utraty ładunku w czasie podróży.
ZASTOSOWANIE: Tylko transport morski i śródlądowy
DAT Dostarczony do Terminalu (wpisać oznaczony terminal w porcie lub miejscu przeznaczenia)
Sprzedający dostarcza i wyładowuje towar w określonym terminalu lub miejscu przeznaczenia; na sprzedającym spoczywa obowiązek odprawy celnej eksportowej i tranzytowej, jeśli miejsce przeznaczenia jest poza krajem nadania; formalności celne importowe załatwia kupujący, ponosząc ich koszt wraz z cłem, podatkiem i innymi opłatami związanymi z importem; ryzyka utraty, czy uszkodzenia towaru przechodzą ze sprzedającego na kupującego w miejscu przeznaczenia.
ZASTOSOWANIE:
CPT Carriage Paid To… named place of destination
(Przewoźne opłacone do - oznaczone miejsce przeznaczenia)
“Carriage Paid to” znaczy, że obowiązkiem sprzedającego jest zawarcie umowy o przewóz do określonego punktu przeznaczenia i opłacenie kosztów przewoźnego. Jest on zobowiązany do dostarczenia towaru przewoźnikowi. W tym miejscu ryzyko uszkodzenia i utraty przechodzi na kupującego.
ZASTOSOWANIE: Wszystkie rodzaje transportu, włączając transport multimodalny
DAP Dostarczony do Miejsca (nazwa miejsca przeznaczenia)
Sprzedający zawiera umowę przewozu do określonego miejsca, ponosząc jej koszt oraz ryzyko utraty, czy uszkodzenia ładunku; wyładunek jest po stronie kupującego; za odprawę celną eksportową oraz tranzytową przez kraje poprzedzające kraj dostawy odpowiada sprzedający; odprawa celna importowa z cłem, podatkami i innymi kosztami towarzyszącymi w ciężar kupującego.
ZASTOSOWANIE:
CIP Carriage and Insurance Paid To…named place of destination
(Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do - oznaczone miejsce przeznaczenia)
“Carriege and Insurance Paid to” znaczy, że sprzedający musi zawrzeć umowę o przewóz do określonego punktu przeznaczenia i opłacenie kosztów przewoźnego oraz ubezpieczenia.
ZASTOSOWANIE: Wszystkie rodzaje transportu, włączając transport multimodalny
DDP Delivered Duty Paid… named place of destination
(Dostarczone cło opłacone - oznaczone miejsce przeznaczenia)
“Delivered Duty Paid” oznacza, że sprzedający zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów celnych i ryzyka do miejsca przeznaczenia, bez rozładunku.
Strony mogą dokonywać modyfikacji tej formuły.
ZASTOSOWANIE: Wszystkie rodzaje transportu, włączając transport multimodalny