Uwagi prawne
  
Uwagi prawne
 
  Oryginalną i prawnie obowiązującą wersją ogólnych warunków umowy jest wersja angielska. Tłumaczenie w innych językach jest tylko wskazówką.
   
  OGÓLNE WARUNKI UMOWY
   
  W umowie zawarte są warunki usług, które Fordaq SA (firma inkorporowana w Belgii pod numerem 642.125, zarejestrowane biuro jest w Avenue Louise 523, 1050 Brussels) oferuje grupie klientów (członków).
   
  Korzystanie z usług Fordaq (strony internetowej i rynku) podlega regułom zawartym w tych ogólnych warunkach umowy.
  CZŁONEK FORDAQ AKCEPTUJE WSZYSTKIE REGUŁY I WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY.
   
  Fordaq zastrzega sobie prawo do zmiany ogólnych warunków umowy w dowolnym czasie. Zmiany te zostaną ogłoszone przez zamieszczenie zmodyfikowanej wersji ogólnych warunków umowy na stronie internetowej Fordaq.
   
  Korzystając z usług Fordaq (strony internetowej i rynku) członek z góry akceptuje, że każdorazowe użycie będzie podlegało stosownej wersji ogólnych warunków umowy .
   
  Ogólne warunki umowy stosuje się wobec wszystkich członków
   
  1. Warunki dostępu
  Dostęp do usług FORDAQ mają tylko osoby, firmy lub organizacje odpowiednio zarejestrowane w Fordaq.
   
  Wniosek o członkostwo jest dokonywany poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line na stronie Fordaq www.fordaq.com.
   
  Fordaq zastrzega sobie wyłączne prawo do odmowy przyjęcia czyjejkolwiek aplikacji. Jeśli Fordaq akceptuje aplikację członka, aplikant chcąc zostać członkiem powinien opłacić subskrypcję (jeśli jest wymagana) za określony przez Fordaq okres.
   
  Usługi Fordaq dostępne są dzięki użyciu nazwy użytkownika i hasła dostarczonych przez Fordaq. Fordaq zachowuje nazwę i hasło jako poufne i nikomu ich nie udostępnia. Członkowie nie mogą udostępniać nikomu nazwy i hasła. Nazwa użytkownika i hasło należą do członka i nie mogą być transferowane do innego członka. Członkowie ponoszą pełną odpowiedzialność za użycie ich nazwy i hasła nawet jeśli użycie było nieautoryzowane lub dokonane bez ich wiedzy. Członkowie ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Fordaqa za szkody wynikające z nadużycia ich nazwy i hasła.
   
  Członek zobowiązuje się nie angażować się w jakiekolwiek nieuczciwe, nielegalne lub nieetyczne praktyki, które mogą być szkodliwe dla innych Członków Fordaq. Członek zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów federalnych, stanowych i lokalnych. Członek zobowiązuje się także, że nie będzie sprzedawał, reprezentował lub promował żadnych usług konkurujących z usługami Fordaq.
   
  2. Serwisy dostarczane przez Fordaq
   
  2.1. Serwis Rynek i Listonosz
   
  Fordaq zapewnia swoim członkom platformę handlową "Rynek" na stronie http://www.fordaq.com/ W Rynku członkowie mogą szukać interesujących ich ofert i zapytań. Dostęp do szczegółów ofert i zapytań zależy od rodzaju członkostwa, w jakim członek jest zarejestrowany. W zależności od rodzaju członkostwa, członkowie mają prawo umieszczać swoje oferty i zapytania, wysyłać wiadomości ze strony Fordaq do kupujących i sprzedających zamieszczających informacje w Fordaq, zarządzać własnymi ogłoszeniami w Fordaq przez funkcję "moje ogłoszenia" i zarządzać wiadomościami, jakie otrzymują lub wysyłają przez funkcję "moja skrzynka".
   
  W zależności od rodzaju członkostwa, jakie posiadają, członkowie mają elektroniczną wizytówkę widoczną na wszystkich ogłoszeniach. Może mieć ona link do strony www, "katalogu produktów" i raportu Fordaq.
   
  Fordaq wysyła regularnie maile z najnowszymi ogłoszeniami kupna i sprzedaży ("Listonosz"), jak również maile o działaniach Fordaq lub od naszych partnerów z branży drzewnej. Członkowie mogą w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, klikając na podany link lub wysyłając wiadomość e-mail na adres info@fordaq.com
   
  Fordaq nie ma kontroli nad jakością czy legalnością pozycji ogłaszanych na swojej stronie lub Listonoszu, prawdziwością, dokładnością ogłoszeń i możliwościami sprzedającego lub kupującego (zapłaty za towar). Fordaq nie może zagwarantować dokonania transakcji.
   
  Fordaq działa jako miejsce transakcji i nie jest zaangażowany w dokonywanie wymiany pomiędzy kupującym i sprzedającym. W wypadku sporu pomiędzy członkiem lub członkami, Fordaq jest zwolniony przez nich (również nasi przedstawiciele, dyrektorzy, agenci, oddziały, spółki i pracownicy) od roszczeń, żądań i szkód (aktualnych lub będących wynikiem), znanych i nieznanych, spodziewanych i niespodziewanych, ujawnionych i nieujawnionych.
   
  2.2. Książka adresowa członków
   
  Fordaq zamieszcza w Katalogu Firm informacje o firmie każdego z członków, którego dane uznaje za wystaczające. Fordaq zapewnia swoim członkom funkcję przeszukiwania książki adresowej członków. Dostęp do tej funkcji szukania i szczegółów profilowych firmy jest zależny od rodzaju członkostwa, w jakim członek jest zarejestrowany.
   
  Informacje o firmach, które Fordaq dostarcza w książce adresowej są otrzymywane od członków. Fordaq nie ma kontroli nad rzetelnością i dokładnością tych informacji.
   
  Informacje rynkowe
   
  Fordaq oferuje swoim członkom informacje rynkowe (wiadomości branżowe, wyniki aukcji, kalendarze przyszłych aukcji, wskaźniki cenowe). Dostęp do tych informacji zależy od rodzaju zarejestrowanego członkostwa. Informacje w tej sekcji dostarczane są przez strony trzecie, które działają jako dostarczyciele informacji. Fordaq nie ma kontroli nad dokładnością i prawdziwością tych informacji.
   
  3. Ceny opcji członkowskich Fordaq
   
  Dostęp do usług FORDAQA zależy od rodzaju zarejestrowanego członkostwa. Szczegóły rodzajów członkostwa i prawa związane z każdym z nich zawarte są na stronie http://www.fordaq.com/fordaq/srvLicenceRegistration.html i w Ogólnych warunkach umowy.
   
  Fordaq zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym czasie ceny członkostwa (abonamentu), a także zakresu oferowanych usług w każdej opcji członkowskiej. Zmiany te będą ważne od dnia ich publikacji na stronie www.
   
  4. Tłumaczenia
   
  Wszelkie informacje odnoszące się do wizytówki elektronicznej, katalogów i bannerów muszą być dostarczone przez członka w jednym z języków używanych na stronie Fordaq.
   
  Członek może także dostarczyć te informacje w innych językach używanych w Fordaq. Fordaq wyświetli każdą wersję językową tego materiału na odpowiadającej stronie językowej. Jeśli członek dostarczy tylko jedną wersję językową, wtedy tylko ten materiał zostanie wyświetlony we wszystkich wersjach językowych. Fordaq nie tłumaczy i nie weryfikuje dokładności tłumaczenia informacji dostarczonej przez członka.
   
  Informacje o produkcie wprowadzone do formularza produktu na stronie internetowej przez członka zostaną przetłumaczone przez Fordaq i wyświetlone w odpowiednim języku. Fordaq stara się, aby tłumaczenia były zgodne z używanymi w branży drzewnej, ale nie daje gwarancji. Informacja o produkcie wprowadzona przez członka w polu tekstowym dostępnym w na stronach opisu produktu nie będzie tłumaczone przez Fordaq.
   
  5. Założenia prywatności
   
  Fordaq będzie obchodzić się ostrożnie z zawartością informacji, którą członek transmituje przez stronę internetową i przechowywać ją jak najbezpieczniej.
   
  Informacje zebrane z formularza rejestracyjnego lub formularza opisu produktu mogą zostać użyte w niektórych przypadkach do celów marketingowych, zazwyczaj do wysyłania członkom informacji, które Fordaq uważa za interesujące dla nich, np. oferty i zapytania o produkty drzewne. Członkowie, którzy nie chcą otrzymywać tych informacji mogą wysyłać e-maila info@fordaq.com
   
  Dla ofert i zapytań produktów wprowadzonych do Rynku anonimowo, tożsamość członka zostanie ukryta do czasu, gdy ujawnienie będzie niezbędne do dokonania transakcji. Fordaq zastrzega sobie prawo do publikowania kraju pochodzenia, rodzaju działalności i liczby zatrudnionych w firmie członka wprowadzającego oferty i zapytania anonimowo, aby inni członkowie mieli podstawowe rozeznanie w opisie oferenta.
   
  Fordaq autoryzuje pełne informacje, które wprowadzają członkowie na strony internetowe Fordaq.
   
  6. WARUNKI GWARANCJI
   
  SERWISY FORDAQ, RYNEK I STRONA INTERNETOWA DOSTARCZANE SĄ NA ZASADZIE "TAKIE, JAKE SĄ", BEZ GWARANCJI TOWAROWEJ, Z TYTUŁU KONDYCJI LUB SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA. FORDAQ NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA DOKŁADNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŻADNEJ OPINII, OŚWIADCZENIA, OFERTY I ZAPYTANIA PRODUKTU, MASZYN LUB INNYCH. WSZYSTKIE ARTYKUŁY I MATERIAŁY POKAZANE NA STRONACH INTERNETOWYCH FORDAQ SĄ WYŁĄCZNIE INFORMACJĄ I NIE MOGĄ BYĆ UWAŻANE JAKO PORADA.
   
  7. Ograniczona odpowiedzialność
   
  Fordaq astrzega, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody członków, wynikające z zachowania innych członków (błędnej informacji, niewypełnienia kontraktu itp.)
   
  Fordaq postara się sprostać potrzebom członków, nie ponosząc odpowiedzialności za rezultaty. W przypadku roszczenia członka wobec Fordaq, bez znaczenia na podstawę roszczenia, Fordaq będzie odpowiedzialny tylko za bezpośrednią stratę poniesioną przez członka do maksymalnej kwoty 600 €
   
  Fordaq nie jest odpowiedzialny za żadną zwłokę, słabe funkcjonowanie lub przerwę w serwisie, również za zdarzenia wynikające z sił wyższych lub nadzwyczajnych problemów mających wpływ na działalność (np.strajki, powodzie, problemy telekomunikacyjne lub interferencje komputerów).
   
  CZŁONKOWIE UŻYWAJĄ RYNKU I STRONY INTERNETOWEJ NA WŁASNE RYZYKO. FORDAQ I ŻADEN Z JEGO ODDZIAŁÓW, PODWYKONAWCÓW, AGENTÓW I REPREZENTANTÓW NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA STRATY LUB USZKODZENIA BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE, INCYDENTALNE, SPECJALNE LUB PODOBNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA LUB BRAKU DOSTĘPU DO SERWISU FORDAQ ALBO INFORMACJI ZAWARTYCH W SERWISACH FORDAQ, RYNKU LUB STRONACH INTERNETOWYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W ODPOWIEDZI DO, LUB BĘDĄCEJ WYNIKIEM JAKIEJKOLWIEK INFORMACJI DOSTĘPNEJ W SERWISACH FORDAQ, RYNKU LUB STRONIE INTERNETOWEJ. CZŁONEK ZRZEKA SIĘ WSZELKICH ROSZCZEŃ WOBEC FORDAQ, JEGO PRZEDSTAWICIELSTW, ODDZIAŁÓW, AGENTÓW, REPREZENTANTÓW, ZACHOWUJĄC WSZYSTKIE POSTANOWIENIA ZAWARTE W OGÓLNYCH WARUNKACH UMOWY.
   
  8. Okres ważności i wygaśnięcie
   
  Okres ważności subskrypcji wynosi rok od daty potwierdzenia przez Fordaq (e-mailem lub faksem) otrzymania płatności za subskrypcję. Po zakończeniu tego okresu subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona na następny rok.
   
  Członek może zakończyć subskrypcję przez poinformowanie Fordaq pocztą lub e-mailem.
   
  Jeśli członek nie chce odnawiać subskrypcji, to musi poinformować Fordaq przed upływem 60 dni od daty wygaśnięcia subskrypcji.
   
  Fordaq zastrzega sobie prawo do zakończenia rejestracji członka w wypadku, gdy członek nie stosuje się do ogólnych arunków umowy i/lub działa sprzecznie z ogólnie przyjętymi regułami handlowymi.
   
  Jeśli członek rezygnuje z subskrypcji, Fordaq nie będzie winny mu jakiejkolwiek kompensacji. Jeśli Fordaq zdecyduje o zamknięciu subskrypcji członkowi, wtedy Fordaq zrefunduje mu opłatę proporcjonalną do czasu pozostałego do naturalnego wygaśnięcia subskrypcji. Jednakże jeśli Fordaq zamknie członkowi subskrypcję z powodu niedotrzymania zawartej umowy, wtedy Fordaq nie będzie refundował żadnej części pobranej opłaty za subskrypcję.
   
  Zakończenie subskrypcji przez Członka za nieprzestrzeganie niniejszych Ogólnych Warunków nie ogranicza w jakikolwiek sposób prawa Fordaq do roszczenia sobie odszkodowania od Członka.
   
  9. Końcowe rozporządzenia
   
  Fordaq zachowuje wyłączne prawo do zmiany ogólnych warunków umowy przez opublikowanie nowych. Obowiązują z dniem opublikowania ich na stronie internetowej Fordaq. Kontynuowanie używania rynku Fordaq przez członka po opublikowaniu warunków ogólnych oznacza zaakceptowanie nowych warunków ogólnych. Członek odpowiedzialny jest za monitorowanie zmian w ogólnych warunkach umowy, tym samym weryfikuje ciągłą ich akceptację.
   
  Fordaq zastrzega sobie prawo do możliwości udzielania ciągłości dostępu do rynku dla członków zarejestrowanych bezpłatnie w Fordaq przed 12.11.2001 r.
   
  W wypadku udowodnionej niewykonalności jakiejś dyspozycji ogólnych warunków umowy, nie zwalnia się członka z wykonania innych możliwych do spełnienia warunków, zawartych w ogólnych warunkach umowy.
   
  W wypadku sporu sądowego pomiędzy członkami Fordaq obowiązuje prawo belgijskie.
   
  Sąd w Brukseli posiada wyłączną jurysdykcję
   
  Powrót